Logistika

Zdokonalíme a zaistíme logistické procesy od zásobovania vstupným materiálom cez prevzatie hotových výrobkov z výrobnej linky až po dodanie konečnému príjemcovi vrátane skladovania a všetkých súvisiacich logistických činností pridanej hodnoty. Podrobnejšie o tejto službe sa dočítate v sekcii Supply Chain.

Žiadajte naše služby

Cez našu unikátnu IT technológiu LODiS zaistíme vysokú kvalitu riadenia logistických procesov zvonku i vnútri podniku. Ponúkame outsourcing logistických činností, ktorý prináša významné úspory na strane našich zákazníkov pri zachovaní funkčnosti a kvality celého logistického procesu.

Jednou z funkcií LODiS je riadenie skladu zásob (inventory management). Ide o systém aktívnej kontroly, ktorý umožňuje efektívne riadenie príjmu a výdaja tovaru i zúčtovanie poskytnutých služieb.

Viac o systému riadenia skladov.

Graf růstu

Náš informačný systém LODiS automaticky vytvára objednávky príjmov, príjemky, objednávky expedície, výdajky, faktúry za realizované služby i etikety s jedinečným čiarovým kódom. Nasadenie LODiS umožňuje on-line evidenciu skladových zásob i prehľad obrátok tovaru.

Optimalizácia logistických procesov

Vykonáme procesnú analýzu. Výsledkom analýzy sú optimalizácie, návrhy a uskutočnenie logistických procesov zvonku i vnútri podniku. Získate tak prehľad o aktuálnom stave logistických operácií, materiálu a vybavenia.

Skladovanie materiálu a tovaru

Poskytujeme služby v oblasti skladovania materiálu a tovaru. Skladovanie je zabezpečené v temperovaných a netemperovaných skladových halách podľa špecifikácie a zadania zákazníka (regálové systémy, voľná plocha).

Využívame najmodernejšie skladové technológie. Každá skladová jednotka je označená jedinečným číslom. Položku je možné viesť pod naším čiarovým kódom alebo pod kódom zákazníka. Počet, typ a pohyb uskladneného tovaru je možné preto sledovať on-line. Digitalizácia celého procesu umožňuje ľahké zálohovanie všetkých dát. Naše skladové a evidenčné technológie umožňujú lepšiu kontrolu pohybu a stavu tovaru s elimináciou ľudskej chyby.

Skladové služby

od C.S.CARGO prinášajú:

Možnosť výberu

systému skladovania/expedície (FIFO, LIFO, FEFO...).

Outsourcing

i insourcing čiastkových procesov.

Crossdocking

rozdelenie tovaru podľa objednávok na príjemcu a distribúciu ku koncovým zákazníkom.

Zaistenie dodávok

v správnom čase („Just in time“) a v stanovenom poradí („Just in sequence“).

Riadenie toku vratných obalov

a umývania obalov.

Prekládka, kompletizovanie

a etiketizácia tovaru.

Systémy riadenia skladov (Warehouse Management System – WMS)

Na riadenie logistiky v C.S.CARGO využívame vlastný informačný systém LODiS zahŕňajúci know-how mnohoročnej praxe a neustáleho vývoja. Systém pokrýva komplexnú škálu logistického reťazca od skladovania vstupných výrobných materiálov, (JIT) dodávok do výroby, cez skladovanie hotových výrobkov až po distribúciu k finálnemu zákazníkovi. Okrem základnej funkcionality nevyhnutnej pre štandardnú prevádzku je možné dodatočne prispôsobiť vlastnosti systému požiadavkám konkrétneho zákazníka, túto flexibilitu a variabilitu systému zaisťuje vlastný vývojový tím.

Klientske prostredie informačného systému je úzko späté s používaním on-line rádiofrekvenčných, prípadne GSM terminálov, ktorých logický beh je opäť riadený vlastnou aplikáciou typu klient-server. Klientom je štandardný program Telnet, vďaka ktorému je rozšírenie aplikácie v podstate nezávislé od typu terminálu a operačného systému. Pre komunikáciu so zákazníkmi sa stále častejšie využíva elektronická forma komunikácie v podobe využitia EDI alebo WEB rozhrania.

Riadenie zásob

Inventory management je aktívny program kontroly, ktorý umožňuje efektívne riadenie príjmu a výdaja tovaru a zúčtovania poskytnutých služieb.

Náš informačný systém LODiS automaticky generuje na základe EDI komunikácie a interných logistických úkonov objednávky príjmu a príjemky, objednávky expedície a výdajky, faktúry za realizované služby a etikety s jedinečným číslom v podobe čiarového kódu.

Implementácia systému v skladoch C.S.CARGO garantuje precíznu on-line evidenciu skladových zásob a obrátky tovaru, čím dochádza k zúčtovaniu služby podľa vopred definovaných parametrov.

Inventory management je aktívny program kontroly, ktorý umožňuje efektívne riadenie príjmu a výdaja tovaru a zúčtovania poskytnutých služieb.

Nastavenie pravidelných reportov o výške a obrate skladových zásob a ďalších parametrov podľa požiadaviek zákazníka.

Riadenie kvality tovaru
počas prepravy
a skladovania

Na základe špecifických požiadaviek zákazníka vykonávame kontrolu akosti a presnosti dodávok tovaru.

Vstupná logistická kontrola

Kontrola neporušenosti obalov a súladu deklarovaného počtu manipulačných jednotiek uvedených na sprievodných dokumentoch so skutočne prijatým (vyloženým) objemom tovaru.

Nezávislý příjem

Systémový príjem iba na základe fyzickej evidencie (skenovania) tovaru na sklade. Kontrolór tak nemá prehľad o deklarovanom počte kusov. V prípade nesúladu počtu prijímaných jednotiek so sprievodnými dokumentmi je vystavená logistická reklamácia.

Výstupná kontrola
materiálu/tovaru

Fyzická kontrola tovaru pri expedícii na základe výstupných listov kvality, ktoré boli dodané zákazníkom.

Logistické reklamácie

Protokolárne dokumentovaná udalosť nezhody pri príjme (poškodený tovar, nesúlad medzi prijatými a deklarovanými počtami paliet či iných jednotiek), ktorá slúži ako nástroj hodnotenia presnosti dodávok. Logistická reklamácia obsahuje presný popis nezhody vrátane fotodokumentácie.

Trasovateľnosť jednotky

Spätná trasovateľnosť všetkých pohybov manipulačnej jednotky od okamihu príjmu do okamihu výdaja zo skladu. Záznamy obsahujú presné určenie času pohybu a osoby zodpovednej za dané premiestnenie.

Vstupná kontrola
materiálu/tovaru

Fyzická kontrola tovaru pri príjme na základe údajov z materiálových listov, ktoré sú odsúhlasené pri komunikácii so zákazníkom.

Nezávislý výdaj
(label check, load check)

Systémový výdaj iba na základe fyzickej evidencie (skenovania) tovaru na sklade. V prípade nesúladu počtu vydávaných jednotiek s objednaným počtom je vykonaná dodatočná kontrola expedície, alebo je vydané iba skutočné množstvo disponibilných jednotiek.

Objednávkový systém

Objednávkový systém znižuje náklady na prepravu tovaru od výrobcu ku koncovému zákazníkovi.

Objednávkový systém zahŕňa:

 • Príjem tovaru.
 • Rozdelenie tovaru podľa objednávok na príjemcov.
 • Presun do dočasného úložiska skladu.
 • Expedícia na menšie vozové jednotky.
 • Distribúcia ku koncovým zákazníkom (sekundárna distribúcia).
Objednávkový systém

Cross-dock logistika

Objednávkový systém zahŕňa:

Cross-dock je služba prepravy tovaru od výrobcu ku koncovému zákazníkovi. Tovar u nás na sklade rozdelíme na jednotlivé objednávky príjemcu. Objednávky príjemcov sa potom rozvážajú menšími nákladnými autami. Služba cross-dock tak znižuje náklady na logistiku a prepravu tovaru.

Cross-dock v jednotlivých krokoch:
 • Príjem tovaru.
 • Rozdelenie tovaru podľa objednávok na príjemcov.
 • Presun do dočasného úložiska skladu.
 • Expedice na menší vozové jednotky.
 • Distribuce ke koncovým zákazníkům (sekundární distribuce).
Spätná logistika

Spätná logistika

Spätná logistika zahŕňa operácie spojené s opätovným použitím materiálu či výrobkov alebo zber na ich likvidáciu.

Kde využijete spätnú logistiku

 • Proces plánovania, implementovania a riadenia výkonného a nákladovo efektívneho toku materiálu, rozpracovanej výroby a hotových výrobkov z bodu spotreby do bodu vzniku s cieľom opätovného zhodnotenia (prepracovania) či riadnej likvidácie (= spätný krok v zásobovacom reťazci).
 • Štandardný proces príjmu a výdaja so špecifickými úkonmi podľa požiadaviek zákazníka (napr. nesystémové FIFO, triedenie, kvalitatívna kontrola).
 • Riadenie obalových kont (správa prázdnych obalov).
IT systémy

IT služby

Na riadenie logistiky v C.S.CARGO využívame vlastný informačný systém LODiS.

Viac o IT službách
Supply Chain

Supply Chain

Zdokonalíme a zaistíme logistické procesy od zásobovania vstupným materiálom cez prevzatie hotových výrobkov z výrobnej linky až po dodanie konečnému príjemcovi vrátane skladovania a všetkých súvisiacich logistických činností pridanej hodnoty. Podrobnejšie o tejto službe sa dočítate v sekcii Supply Chain.

Viac o Supply Chain

Viac informácií o logistike nájdete v prípadových študiích.

1
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
C.S.CARGO 2023 © created by GoodShape