Logistyka

Udoskonalimy i zapewnimy prawidłowy przebieg procesów logistycznych – od zaopatrzenia, poprzez odbiór wyrobów gotowych z linii produkcyjnej, aż do dostarczenia towaru odbiorcy końcowemu. Wszystko to łącznie z magazynowaniem i niezbędnymi operacjami logistycznymi, tworzącymi niekwestionowaną wartość dodaną.

Zapytanie ofertowe

Wykorzystując system LODiS (będący naszym autorskim rozwiązaniem IT), zapewniamy wysoką jakość zarządzania procesami logistycznymi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Oferujemy outsourcing działań logistycznych, który po stronie naszych Klientów skutkuje istotnymi oszczędnościami przy zachowaniu funkcjonalności i wysokiej jakości całego procesu.

System LODiS automatycznie tworzy zamówienia, dokumenty magazynowe, potwierdzenia przyjęcia, zlecenia i potwierdzenia wydania, faktury oraz etykiety z kodami kreskowymi. Wdrożenie LODiS umożliwia ewidencję online zasobów magazynowych i przegląd rotacji towarów.

Więcej o WMS.

Graf růstu

System LODiS automatycznie tworzy zamówienia, dokumenty magazynowe, potwierdzenia przyjęcia, zamówienia na ekspedycję, potwierdzenia wydania, faktury za usługi i etykiety z kodem kreskowym. Wdrożenie LODiS umożliwia ewidencję online zasobów magazynowych i przegląd ruchu towarów.

Wsparcie IT procesów logistycznych

Dokonujemy dokładnej analizy procesów. Ich wynikiem są optymalizacje, projektowanie i realizacja procesów logistycznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki temu uzyskujemy komplety obraz o aktualnym stanie przepływów w systemie logistycznym, definiując poziom zapasu, gospodarkę przyborami ładunkowymi, operacje manipulacyjne oraz potrzebne do tego zasoby ludzkie.

Magazynowanie materiałów i wyrobów gotowych

Wykonujemy usługi w zakresie magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Magazynowanie odbywa się zarówno w ogrzewanych, jak i nieogrzewanych obiektach magazynowych zgodnie z wymogami klienta (system regałów, wolna powierzchnia).

Stosujemy najnowocześniejsze technologie magazynowe. Każda jednostka magazynowa (SKU) oznaczona jest swoim indywidualnym numerem. Jednostki można ewidencjonować z wykorzystaniem naszego kodu kreskowego lub kodu Klienta. Ilość, rodzaj i przemieszczenie każdej jednostki magazynowej jest nieustannie monitorowane on-line. Digitalizacja całego procesu umożliwia łatwą archiwizację wszystkich danych. Nasza technologia magazynowania i ewidencjonowania umożliwia lepszą kontrolę przepływów i poziomów stoków magazynowych, eliminując błędy człowieka.

Usługi magazynowe

oferowane przez C.S.CARGO pozwalają na:

Możliwość wyboru

systemu magazynowania / wydań magazynowych (FIFO, LIFO, FEFO...).

Outsourcing

i insourcing procesów składowych.

Crossdocking

przeładunek towarów i ich dalsza dystrybucja do odbiorcy końcowego zgodnie z zamówieniami.

Zapewnienie odpowiedniego

czasu dostawy („Just in time“) i odpowiedniej kolejności („Just in sequence“).

Zarządzanie zwrotami

przyborów ładunkowych.

Przeładunek, kompletacja

i etykietowanie towarów.

System zarządzania magazynem (Warehouse Management System - WMS)

Do zarządzania logistyką w C.S.CARGO wykorzystujemy własny system informatyczny LODiS. Przygotowany został w oparciu o nasze ‚know how‘ połączone z długoletnią praktyką i nieustannym rozwojem. System ebejmuje całość łańcucha logistycznego – od magazynowania surowców i komponentów produkcyjnych, (JIT) dostaw na produkcję, przez magazynowanie wyrobów gotowych, po dystrybucję do odbiorcy końcowego. Oprócz podstawowej funkcjonalności, niezbędnej do standardowego działania, system umożliwia dostosowanie do wymogów każdego Klienta.

Elastyczność i wsparcie dla systemu zapewnia własny zespół specjalistów IT. Środowisko klienckie systemu informatycznge jest ściśle związane z zastosowaniem technologii on-line wykorzystującej terminalie radiowe lub GSM, których działanie jest sterowane poprzez autorską aplikację typu klient – serwer. Klientem w tym przypadku jest standardowy program Telnet, dzięki któremu rozszerzenie aplikacji jest niezależne od systemu operacyjnego i typu terminalu. W obecnej rzeczywistości komunikacja z klientami coraz częściej odbywa się w formie elektronicznej wymiany danych (EDI lub Internet).

Zarządzanie zapasami

‘Inventory management’ jest aktywnym systemem kontroli, który umożliwia efektywne zarządzanie przyjęciem i wydaniem towarów oraz księgowaniem usług.

Nasz informatyczny system LODiS automatycznie generuje na podstawie komunikacji EDI i wewnętrznych zadań logistycznych zamówienia, dokumenty magazynowe, potwierdzenia przyjęcia, zamówienia na ekspedycję, potwierdzenia wydania, faktury za usługi i etykiety z indywidualnym oznaczeniem w postaci kodu kreskowego.

LODiS umożliwia generowanie regularnych raportów o poziomie i rotacji zapasu magazynowego zgodnie z wymogami klienta.

LODiS za pomocą narzędzi 'inventory management' umożliwia skuteczną kontrolę i zarządzanie kosztami operacyjnymi.

Wdrożenie systemu w magazynach C.S.CARGO gwarantuje dokładną ewidencję stoków magazynowych i rotację towarów (on-line). Tym samym umożliwia rozliczanie usług zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi parametrami.

Zarządzanie jakością
towarów w trakcie
transportu i magazynowania

Zgodnie z wymaganiami klienta przeprowadzamy kontrolę jakości i dokładności dostaw towarów.

Wstępna kontrola logistyczna

Kontrola przyjmowanej dostawy wraz ze sprawdzeniem zgodności zapisów zawartych w dokumentach przewozowych.

Niezależne przyjęcie

Systemowe przyjęcie na podstawie ewidencji fizycznej (skanowania) towarów w magazynie. Magazynier nie ma wglądu do zadeklarowanej ilości sztuk. W przypadku niezgodności liczby przyjętych pozycji z dokumentami przewozowymi, wystawiona zostaje reklamacja logistyczna.

Kontrola materiałów
/ towarów na wyjściu

Fizyczna kontrola towarów na etapie kompletacji wydania na podstawie kart jakościowych dostarczonych przez klienta

Reklamacje logistyczne

Protokolarne udokumentowana niezgodność przy przyjęciu towaru (towar uszkodzony, niezgodność między przyjmowaną a deklarowaną ilością palet bądź innych jednostek). Jest ona jest instrumentem oceny kompletności dostaw. Reklamacja logistyczna zawiera dokładny opis niezgodności dostawy wraz z załączeniem dokumentacji fotograficznej.

Śledzenie przemieszczeń magazynowych

Możliwość wstecznego śledzenia wszelkich przemieszczeń pozycji magazynowych od momentu przyjęcia do momentu wydania z magazynu. Zapisy zawierają dokładną datę i czas oraz osoby odpowiedzialne za każde przemieszczenie.

Wstępna kontrola
materiałów / towarów na wejściu

Fizyczna kontrola towarów podczas przyjęcia do magazynu na podstawie karty materiałowej ustalonej z klientem.

Niezależne wydawanie
(label check, load check)

Systemowe wydanie dokonywane jest wyłącznie na podstawie ewidencji fizycznej (skanowania) towarów w magazynie. W przypadku niezgodności liczby wydawanych pozycji z zamówioną ilością wykonywana jest dodatkowa kontrola wydawanej partii lub wydawana jest tylko faktyczna ilość dostępnych jednostek magazynowych, które znajdują się na stoku.

System zamówień

System zamówień obniża koszty transportu towarów od producenta do klienta końcowego.

System zamówień obejmuje:

 • Przyjęcie towaru.
 • Kompletacja towarów według zamówień do poszczególnych odbiorców.
 • Przemieszczenie do strefy tymczasowego magazynowania.
 • Wydanie sformowanych przesyłek.
 • Dystrybucję do końcowego odbiorcy.
System zamówień

Logistyka cross-dock

System zamówień obejmuje:

Cross-dock to usługa transportu towarów od producenta do odbiorcy końcowego. Towary w naszym magazynie kompletujemy zgodnie z zamówienia odbiorców. Sformowane w ten sposób przesyłki dostarczane są do końcowego odbiorcy. Usługa cross-dock zmniejsza koszty logistyki i dystrybucji towarów.

Cross-dock w podziale na poszczególne operacje:
 • Przyjęcie towaru.
 • Kompletacja towarów według zamówień do poszczególnych odbiorców.
 • Przemieszczenie do strefy tymczasowego magazynowania.
 • Expedice na menší vozové jednotky.
 • Distribuce ke koncovým zákazníkům (sekundární distribuce).
Logistyka zwrotna

Logistyka zwrotna

Logistyka zwrotna obejmuje szereg działań związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów bądź wyrobów lub ich odbiór w celu utylizacji.

Na czym polegają usługi logistyki zwrotnej

 • Proces planowania, wdrażania i zarządzania sprawnym i optymalnym kosztowo przepływem materiałów i wyrobów gotowych (będących odpadami) od miejsc ich powstania do miejsca ich przeznaczenia w celu oceny, przekształcenia i ponownego wykorzystania (recykling) bądź prawidłowej utylizacji.
 • Standardowy proces przyjęć i wydań, obejmujący działania zgodne z wymogami klienta (np. niesystemowe FIFO, segregacja, kontrola jakościowa).
 • Gospodarka pustymi opakowaniami.
Supply Chain

Supply Chain

Więcej o Supply Chain

.

11
Napiszcie do nas

Wysyłając formularz zapytania, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

+48 33 856 37 37
poland@cscargo.eu
C.S.CARGO 2022 © created by GoodShape