Logistika

Zdokonalíme a zajistíme logistické procesy od zásobování vstupním materiálem přes převzetí hotových výrobků z výrobní linky až po dodání konečnému příjemci včetně skladování a všech souvisejících logistických činností přidané hodnoty.

Poptejte naše služby

Skrze naši unikátní IT technologii LODiS zajistíme vysokou kvalitu řízení logistických procesů vně i uvnitř podniku. Nabízíme outsourcing logistických činností, který přináší významné úspory na straně našich zákazníků při zachování funkčnosti a kvality celého logistického procesu.

Jednou z funkcí LODiS je řízení skladu zásob (inventory management). Jedná se o systém aktivní kontroly, který umožňuje efektivní řízení příjmu a výdeje zboží i zúčtování poskytnutých služeb.

Více o systému řízení skladu.

Graf růstu

Náš informační system LODiS automaticky vytváří objednávky příjmů, příjemky, objednávky expedice, výdejky, faktury za realizované služby i etikety s jedinečným čárovým kódem. Nasazení LODiS umožňuje online evidenci skladových zásob i přehled obrátek zboží.

Optimalizace logistických procesů

Provedeme procesní analýzu. Výsledkem analýzy jsou optimalizace, návrhy a realizace logistických procesů vně i uvnitř podniku. Definujeme potřebnou manipulační techniku, ideální stav zásob, obalů i potřebného personálu.

Skladování materiálu a zboží

Poskytujeme služby v oblasti skladování materiálu a zboží. Skladování je realizováno v temperovaných a netemperovaných skladových halách dle specifikace a zadání zákazníka (regálové systémy, volná plocha).

Využíváme nejmodernější skladové technologie. Každá skladová jednotka je označena jedinečným číslem. Položku lze vést pod naším čárovým kódem nebo pod kódem zákazníka. Počet, typ a pohyb zaskladněného zboží lze proto sledovat online. Digitalizace celého procesu umožňuje snadné zálohování všech dat. Naše skladové a evidenční technologie umožňují lepší kontrolu pohybu a stavu zboží s eliminací lidské chyby.

Skladové služby

od C.S.CARGO přináší:

Možnost výběru

systému skladování/expedice (FIFO, LIFO, FEFO…).

Outsourcing

insourcing dílčích procesů.

Crossdocking

Třídění zboží dle objednávek na příjemce a distribuce ke koncovým zákazníkům.

Zajištění dodávek

ve správný čas („Just in time“) a ve stanoveném pořadí („Just in sequence“).

Řízení toku vratných obalů

a mytí obalů

Překládka, kompletování

a etiketizace zboží.

Systémy řízení skladů (Warehouse Management System – WMS)

Pro řízení logistiky v C.S.CARGO využíváme vlastní informační systém LODiS zahrnující know-how letité praxe a neustálého vývoje. Systém pokrývá komplexní škálu logistického řetězce od skladování vstupních výrobních materiálů, (JIT) dodávek do výroby přes skladování hotových výrobků až po distribuci k finálnímu zákazníkovi. Kromě základní funkcionality nezbytné ke standardnímu provozu je možné dodatečně přizpůsobit vlastnosti systému požadavkům konkrétního zákazníka, tuto flexibilitu a variabilitu systému zajišťuje vlastní vývojový tým.

Klientské prostředí informačního systému je úzce spjato s používáním online radiofrekvenčních, případně GSM terminálů, jejichž logický běh je opět řízen vlastní aplikací typu klient-server. Klientem je standardní program Telnet, díky němuž je rozšíření aplikace v podstatě nezávislé na typu terminálu a operačním systému. Pro komunikaci se zákazníky se stále častěji využívá elektronická forma komunikace v podobě využití EDI nebo WEB rozhraní.

Řízení zásob

Inventory management je aktivní program kontroly, který umožňuje efektivní řízení přijmu a výdeje zboží a zúčtování poskytnutých služeb.

Náš informační systém LODiS automaticky generuje na základě EDI komunikace a interních logistických úkonů objednávky příjmu a příjemky, objednávky expedice a výdejky, faktury za realizované služby a etikety s jedinečným číslem v podobě čárového kódu.

Implementace systému ve skladech C.S.CARGO garantuje precizní on-line evidenci skladové zásoby a obrátky zboží, čímž dochází k zúčtování služby dle předem definovaných parametrů.

LODiS umožňuje prostřednictvím nástrojů inventory managementu kvalitní kontrolu a řízení provozních nákladů.

Nastavení pravidelných reportů o výši a obratu skladových zásob a dalších parametrů podle požadavků zákazníka.

Řízení kvality zboží
během přepravy
a skladování

Na základě specifických požadavků zákazníka provádíme kontrolu jakosti a přesnosti dodávek zboží.

Vstupní logistická kontrola

Kontrola neporušenosti obalů a souladu deklarovaného počtu manipulačních jednotek uvedených na průvodních dokumentech se skutečně přijatým (vyloženým) objemem zboží.

Nezávislý příjem

Systémový příjem pouze na základě fyzické evidence (skenování) zboží na skladu. Kontrolor tak nemá přehled o deklarovaném počtu kusů. V případě nesouladu počtu přijímaných jednotek s průvodními dokumenty je vystavena logistická reklamace.

Výstupní kontrola
materiálu/zboží

Fyzická kontrola zboží při expedici na základě výstupních listů kvality, které byly dodány zákazníkem.

Logistické reklamace

Protokolárně dokumentovaná událost neshody při příjmu (poškozené zboží, nesoulad mezi přijatými a deklarovanými počty palet či jiných jednotek), jež slouží jako nástroj hodnocení přesnosti dodávek. Logistická reklamace obsahuje přesný popis neshody včetně fotodokumentace.

Trasovatelnost jednotky

Zpětná trasovatelnost veškerých pohybů manipulační jednotky od okamžiku příjmu do okamžiku výdeje ze skladu. Záznamy obsahují přesné určení času pohybu a osoby zodpovědné za dané přemístění.

Vstupní kontrola
materiálu/zboží

Fyzická kontrola zboží při příjmu na základě údajů z materiálových listů, které jsou odsouhlaseny při komunikaci se zákazníkem.

Nezávislý výdej
(label check, load check)

počtu vydávaných jednotek s objednaným počtem je provedena dodatečná kontrola expedice, nebo je vydáno pouze skutečné množství disponibilních jednotek.

Objednávkový systém

Objednávkový systém snižuje náklady na přepravu zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi.

Objednávkový systém zahrnuje:

 • Příjem zboží.
 • Okamžité rozdělení zboží dle objednávek na příjemce.
 • Přesun do dočasného úložiště skladu.
 • Expedici na menší vozové jednotky.
 • Distribuci ke koncovým zákazníkům (sekundární distribuce).
Objednávkový systém

Cross-dock logistika

Objednávkový systém zahrnuje:

Cross-dock je služba přepravy zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi. Zboží u nás ve skladě rozdělíme na jednotlivé objednávky příjemce. Objednávky příjemců se pak rozváží menšími nákladními auty. Služba cross-dock tak snižuje náklady na logistiku a přepravu zboží.

Cross-dock v jednotlivých krocích:
 • Příjem zboží.
 • Okamžité rozdělení zboží dle objednávek na příjemce.
 • Přesun do dočasného úložiště skladu.
 • Expedice na menší vozové jednotky.
 • Distribuce ke koncovým zákazníkům (sekundární distribuce).
Zpětná logistika

Zpětná logistika

Zpětná logistika zahrnuje operace spojené s opětovným užitím materiálu či výrobků nebo sběr k jejich likvidaci.

Kde využijete zpětnou logistiku

 • Proces plánování, implementování a řízení výkonného a nákladově efektivního toku materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků z bodu spotřeby do bodu vzniku s cílem opětovného zhodnocení (přepracování) či řádné likvidace (= zpětný krok v zásobovacím řetězci).
 • Standardní proces příjmu a výdeje se specifickými úkony podle požadavků zákazníka (např. nesystémové FIFO, třídění, kvalitativní kontrola).
 • Řízení obalových kont (správa prázdných obalů).
IT systémy

IT Služby

C.S.CARGO využívá pro řízení dopravy a pohybu zboží vlastní softwarové řešení LODiS.

LODiS integruje informace o jednotlivých přepravách a skladových položkách v rámci celé skupiny C.S.CARGO. LODiS komunikuje s ostatními interními i externími počítači a GPS lokalizátory vozů.

Více o IT Službách
Supply Chain

Supply Chain

Zdokonalíme a zajistíme logistické procesy od zásobování vstupním materiálem, přes převzetí hotových výrobků z výrobní linky, až po dodání konečnému příjemci včetně skladování a všech souvisejících logistických činností přidané hodnoty. Podrobněji o této službě se dočtete v sekci Supply Chain.

Více o Supply Chain

Více informací o logistice najdete v případových studiích.

11
Ozvěte se nám

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

+420 493 506 111
cscargo@cscargo.cz
C.S.CARGO 2022 © created by GoodShape